HISTORIA - WYDARZENIA - INFORMACJE - AKTUALNOŚCI: WITAM NA STRONIE TERESPOL.info24 ORAZ ZAPRASZAM DO ODWIEDZANIA STRONY - "GONIEC TERESPOLSKI - STRONA PRZYJACIÓŁ TERESPOLA I OKOLICY" NA FACEBOOKU

wtorek, 4 października 2016

Radni podjęli uchwałę – jest poparcie dla utworzenia Wydziałów PSW w Terespolu

Na ostatniej sesji Rada Miasta w dniu 07 września 2016 roku w obecności 13 radnych (przy wstrzymującym się głosie radnej J. Sowy) podjęła uchwałę, której treść brzmi - cytuję „ Rada Miasta Terespol wyraża pełne poparcie dla inicjatywy utworzenia w Terespolu Wydziałów Zamiejscowych Państwowej Wyższej Szkoły w Białej Podlaskiej. Jednocześnie deklaruje zaangażowanie organizacyjne , prawne i finansowe niezbędne do utworzenia uczelni w Terespolu. Rada Miasta wyraża wdzięczność władzom Państwowej Wyższej Szkoły w Białej Podlaskiej,które poparły inicjatywę utworzenia w Terespolu Wydziałów Zamiejscowych”.
Przed przyjęciem uchwały Burmistrz Jacek Danieluk przedstawił obecnym radnym i osobom zaproszonym (w tym wśród zaproszonych otrzymałem imienne zaproszenie) cel utworzenia filii szkoły wyższej. Od kilku lat z różnych powodów systematycznie maleje liczba uczniów chętnych do podjęcia nauki w terespolskim liceum.
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr.1 w Terespolu 
Liceum mieści się w budynku Zespołu Szkól Ogólnokształcących , a w skład zespołu szkól wchodzi szkoła podstawowa , gimnazjum i wspomniane liceum. Pod względem administracyjnym część budynku (liceum) należy do starostwa powiatowego, a część pozostała do władz samorządowych miasta. Obiekt w ostatnim czasie „przeszedł" gruntowny remont w ramach m.in projektu unijnego, spełnia wszelkie wymagania edukacyjne i bezpieczeństwa. Niestety, z rożnych powodów spada systematycznie liczba uczniów liceum. O likwidacji szkoły nie może być jednak mowy. Przeprowadzony sondaż wskazuje, że 99% osób jest zainteresowanych tą formą edukacji i utrzymaniem szkoły. Ponadto utrzymanie tej szkoły wiąże się ze zrównoważonym programem rozwoju terenów nadgranicznych. Po głębokiej analizie sytuacji, władze samorządowe podjęły inicjatywę utworzenia wspomnianej filii szkoły wyższej. W zamierzeniach perspektywicznych powstanie filia szkoły wyższej oraz liceum społeczne z profesjonalną kadrą pedagogiczną. Działania samorządowców spotkały się z pozytywnym poparciem władz uczelni, starosty bialskiego , nauczycieli , mieszkańców miasta i samorządu miejskiego. W uczelni i liceum mogliby kształcić się uczniowie z Polski, Białorusi i Ukrainy.
Podczas sesji radna Justyna Sowa przedstawiła swoją propozycję powstania tylko liceum. Jej inicjatywa nie znalazła poparcia. Ten temat wywołał dyskusję , w trakcie której wielu obecnych przedstawiło (w tym burmistrz , radni , nauczyciele) wiele faktów, z których wynikało, że próbowano podjąć wiele działań mających na celu utrzymanie liceum. Obecna uchwała jest formą utrzymania całej szkoły (jej budynku) w szerokim zakresie tzn. jako uczelni i szkoły średniej. W efekcie końcowym jako jedyna radna, J. Sowa wstrzymała się od głosu nad głosowaną uchwałą. Wg wstępnych terminów uczelnia wraz z liceum mogłaby rozpocząć działalność nawet od września 2017 roku, ale oczywiście wszystko zależy od zainteresowania młodzieży.

Tekst i foto: Adam Jastrzębski  

środa, 18 maja 2016

Pierwsze wolne wybory do Rady Miasta i Gminy Terespol - 27.05.1990 rok


Musiało minąć aż 50 latach, kiedy czas II wojny światowej i okupacji oraz epoka rządów komunistycznych  dobiegła końca. Na fali ogromnych przemian ustrojowych zapoczątkowanych w 1989 roku już 8 marca 1990 roku Sejm "Kontraktowy" uchwalił ustawę o samorządzie terytorialnym. Pozwoliło to aby w dniu 27 maja 1990 roku mogły się odbyć w Polsce pierwsze w pełni wolne i demokratyczne wybory samorządowe. Był to bardzo ważny początek tego, aby to obywatele mogli sami decydowali o sprawach, które mają ich dotyczyć w dużych i małych lokalnych społecznościach. Zaczęła odradzać się w Polsce na nowo samorządność.
W dniu 15 kwietnia 1990 roku do rąk mieszkańców Miasta i Gminy Terespol trafia odezwa Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" w sprawie zbliżających się pierwszych wolnych i demokratycznych wyborów samorządowych w historii powojennej Polski w której czytamy:


W niedzielę 27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze wolne  i demokratyczne wybory samorządowe do Rady Miasta i  Gminy Terespol. Wybierano 22 radnych, którzy później  mieli w głosowaniu tajnym wybrać na I Sesji Rady, Burmistrza Miasta oraz Zarząd MiG Terespol.
Ogromny sukces w tych wyborach w Terespolu odnieśli kandydaci popierani przez Komitet Obywatelski"Solidarność", którzy otrzymali większość mandatów w mieście. 
Radnymi Miasta i Gminy Terespol zostali: Jan Polkowski, Kazimierz Witkowicz, Stefan Danieluk, Tadeusz Dajda, Jurek Wiesław Marian Barszczewski, Bożena Kowaluk, Dziem Maria, Andrzej Kwiatkowski - wszyscy z KO "Solidarność", Stanisław Jaroszuk, Wiesław Makarewicz, Zygmunt Markowski, Mieczysław Romaniuk, Antoni Tarasiuk, Tadeusz Demidowicz, Krzysztof Iwaniuk, Marian Demczuk, Jan Krymski, Genowefa Ziemba, Jan Krzyżanowski, 
Jerzy Weremczuk i Jan Kaliszuk .   
Oto szczegółowe wyniki tamtego głosowania na poszczególnych kandydatów w wyborach samorządowych z 22 okręgów Miasta i Gminy Terespol: 
W powiększeniu zobacz wszystkie zdjęcia: <<< tutaj >>> 

W dniu 15 czerwca 1990 roku na I Sesji Rady Miasta i Gminy Terespol w głosowaniu tajnym pierwszym Burmistrzem Terespola w III RP zostaje wybrany Krzysztof Iwaniuk.
Na kolejnej Sesji w dniu 22 czerwca 1990 roku w głosowaniu tajnym wybrano:
Zastępca Burmistrza - Choda Bogumiła
Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy Terespol - Andrzej Kwiatkowski
Skarbnik Urzędu Miasta i Gminy Terespol - Szymańska Wiesława
Spośród radnych nowo wybranej rady zostają również wybrani w głosowaniu tajnym  trzej członkowie Zarządu Miasta i Gminy Terespol  w składzie:
Jurek Wiesław
Kaliszuk Jan
Tarasiuk Antoni
Zgodnie z ówczesnym statutem, Przewodniczącym zarządu i Rady Miasta i Gminy Terespol zostaje również z  urzędu Burmistrz Krzysztof Iwaniuk. 
 Oto cały  skład oraz pełnione funkcje pierwszej, wybranej w wolnej Polsce
 Rady MiG Terespol w 1990 roku.   

W powiększeniu zobacz wszystkie zdjęcia: <<< tutaj >>> 

Materiał zebrał i opracował: Adam Rymaszewski

piątek, 1 kwietnia 2016

Z życia Klubu Seniora „SREBRNY WŁOS” w Terespolu

Klub Seniora „SREBRNY WŁOS” działający przy Miejskim Ośrodku Kultury w Terespolu zalicza trzynasty rok swojej działalności na rzecz seniorów i   terespolskiego środowiska. Był to wspaniały pomysł jaki zrodził   się  przed trzynastu laty a zadaniem jego było, tak zorganizować działalność klubu by mogła być radością jesieni życia. 


Chór Klubu Seniora w Terespolu ECHO POLESIA
Życie jest trudne, a nawet bardzo wtedy gdy zostajemy samotni, z dala od rodziny, przyjaciół i najbliższych. Przechodzimy na emeryturę , i stajemy się nie aktywni zawodowo, chociaż jeszcze tkwi w nas aktywność i chcieli byśmy jeszcze coś pożytecznego zrobić dla środowiska, wyznaczać sobie jakieś cele i je realizować. Aby nie pozostawać w codziennej nudzie i samotności przyjdź do nas, do Klubu Seniora tam spełnisz swoje zainteresowania i pokonasz samotność. Poczujesz się zdrowszy i nie będziesz sam. Tak zrobiło już   czterdzieści pięć osób aktywnie uczestniczących w pracach klubu a są to osoby samotne oraz małżeństwa. Czujemy się jak starsza młodzież i nie myślimy o różnego   rodzaju dolegliwościach z   jakimi spotykamy się na co dzień.
Spotykamy się raz w tygodniu w każdy czwartek by móc się realizować zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Cała niemal grupa uczestniczy w tańcu zsynchronizowanym tak zwanej „belgijce”, którą prowadzi instruktor mgr Magda Wieczorek, grupa dwudziestu jeden osób tworzy chór pod dyrekcją mgr Tomasza Jezuita, który już wielokrotnie uczestniczył w obchodach ważnych uroczystości państwowych w mieście. Wiele razy chór reprezentował miasto Terespol na różnego rodzaju przeglądach, konkursach i turniejach. Zajęcia taneczne jak i próby chóru odbywają się raz w tygodniu. Organizujemy spotkania klubowe przy muzyce z różnych okazji np. andrzejki, bal sylwestrowy trzeciego wieku, bal karnawałowy . Współpracujemy z innymi   Klubami Seniora : Klubem Seniora „Seniorki” w Dubecznie, Klubem Seniora „Zawsze Młodzi” w Płońsku, Klubem Seniora „Złoty Wiek” w Małaszewiczach i niemal od początku naszej działalności współpracujemy z Klubem Seniora „Nadzieżda” w Brześciu. Współpraca nasza   polega na spotkaniach, wspólnym koncertowaniu, wymianie doświadczeń, repertuaru i wzajemnym poznaniu. Nasze Panie realizują się w rękodziele artystycznym , wypełniając nim nasze stoisko na Ogólnopolskich czy Wojewódzkich Przeglądach Twórczości Artystycznej Seniorów i Osób Niepełnosprawnych przywożąc nagrody i dyplomy. Udział w tych imprezach przynosi wielką satysfakcję a to ma dobry wpływ na nasze dobre samopoczucie i chęć do dalszego działania. Klub Seniora od lat kultywuje tradycje dobrej Staropolskiej Kuchni i w ramach tego przedsięwzięcia w każdy pierwszy czwartek marca organizuje dzień pieroga. Nasze Panie znając przepisy swoich babć w ramach tego wieczoru przygotowują setki smacznych pierogów o  tradycyjnych i mało spotykanych współcześnie farszach.
Aereobik dla Seniorów
Zajęcia plastyczne dla Seniorów
Spotkanie z Policjantami pt. Seniorze, nie daj się ograbić
Spotkanie z Policjantami pt. Seniorze, nie daj się ograbić
Spotkania przy ognisku
W Prochowni w Terespolu z którą Klub Seniora aktywnie współpracuje urządzona została izba wiejska z lat międzywojennych w której możemy zobaczyć mało znane dzisiejszej młodzieży sprzęty. Prowadzimy szeroką działalność w zakresie turystyki kulturalnej poznając piękno kultury i architektury poszczególnych regionów naszego kraju. Jest to jedna wycieczka w roku do jednego z regionów Polski. Uczestniczymy w ramach możliwości wyjeżdżając na koncerty i spektakle teatralne. 
Turystyka rowerowa
W roku 2016 zaplanowana jest wycieczka do ziemi dolnośląskiej do udziału w której zapraszamy seniorów. W m-cu czerwcu przyszłego roku na zaproszenie Klubu Seniora „Nadzieżda” wyjeżdżamy na jednodniowe spotkanie Klubów do Brześcia. Dużą pomocą w działalności Klubu jest pomoc finansowa Urzędu Miasta Terespol (koszty instruktorów i części wyjazdów) jak również Miejskiego Ośrodka Kultury w Terespolu. Resztę kosztów związanych z działalnością Kubu pokrywamy we własnym zakresie. To wszystko powoduje, że nie myślimy o starości, że czujemy się bardzo dobrze i nie jesteśmy samotni. 

Tekst i foto: Ryszard Korneluk

Wszystkim czytelniczkom i czytelnikom tego artykułu dedykuję wiersz 
naszej Noblistki Wisławy Szymborskiej pt. 

Jak ja się czuję

Gdy ktoś zapyta jak się czuję ?
Grzecznie odpowiadam, że dobrze, dziękuję
To, że mam artretyzm, to jeszcze nie wszystko
A, że serce mi dokucza i mówię z zadyszką
Puls słaby, krew moja cholesterol bogata

Lecz dobrze się czuję jak na swoje lata
Bez laseczki chodzić już nie mogę
Choć zawsze wybieram najłatwiejszą drogę
W nocy bez bezsenność bardzo się morduję
Ale przyjdzie ranek… znów dobrze się czuję
Mam zawroty głowy, pamięć figle płata
Lecz dobrze się czuję jak na stare lata
Z wierszyka mojego ten sens się wywodzi
Że kiedy starość i niemoc przychodzi
To lepiej się godzić ze strzykaniem kości
I nie opowiadać o swojej słabości
Zaciskając zęby z tym losem się pogódź
I wszystkim w około chorobami nie nudź.
Powiadają, okresem jest złotym
Kiedy spać się kładę zawsze myślę o tym
Uszy mam w pudełku, zęby w wodzie studzę
Oczy na stoliku zanim się obudzę
Jeszcze przed zaśnięciem ta myśl mnie nurtuje
Czy to wszystkie części, które się wyjmuje?
Za czasów młodości, mówię bez przesady
Łatwe były biegi, skłony i przysiady
W średnim wieku jeszcze tyle sił zostało
Żeby bez zmęczenia przetańczyć noc całą
A teraz na starość czasy się zmieniły
Spacerkiem do sklepu, powrotem bez siły.
Dobra rada dla tych którzy się starzeją
Niech zacisną zęby i z życia się śmieją
Kiedy wstaną rano, części pozbierają
Niech rubrykę zgonów w prasie przeczytają
Jeśli ich nazwiska tam nie figurują
To znaczy że zdrowi i dobrze się czują

środa, 27 stycznia 2016

100 lat wyjątkowym jubilatom z Małaszewicz..!

„5 lat minęło, jak jeden dzień” można było śmiało zaśpiewać w sobotę 23 stycznia podczas jubileuszu 5-lecia powstania Klubu Seniora „Złoty Wiek” w Małaszewiczach. W uroczystości, która odbyła się w świetlicy wiejskiej, uczestniczyli jubilaci oraz zaproszeni goście. Wspólnie z seniorami świętował wójt gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk, dyrektor GCK w Kobylanach Dorota Szelest, a także radni gminy z Małaszewicz Edyta Wójcik, Arkadiusz Kędzierawski, Gabriel Gryciuk oraz sołtys Kamila Korneluk. W jubileuszu licznie uczestniczyli zaprzyjaźnieni z Klubem Seniora przedstawiciele Klubu Seniora „Srebrny Włos” z Terespola, Koła Aktywnych Kobiet z Łobaczewa Małego, Ludowego Zespołu Śpiewaczego „Dobrynianki” z Dobrynia Dużego oraz sołtys Chotyłowa Ewa Lipowiecka.


Jubilaci krótko, ale ciekawie przedstawili historię powstawania klubu, a także opowiedzieli o działalności jej członków, którzy niezwykle aktywnie udzielają się zarówno na terenie gminy Terespol, jak również poza jej granicami. Seniorzy ze „Złotego wieku” podczas cotygodniowych spotkań nie tylko przyjemnie spędzają czas na rozmowach, ale także zapraszają gości i zdobywają nowe umiejętności oraz doświadczenia. Od niedawna można podziwiać ich zdolności także podczas występów na uroczystościach gminnych, gdzie znakomicie prezentują się śpiewając m.in. pieśni patriotyczne, kolędy. Często uczestniczą w wycieczkach, organizowanych przez zaprzyjaźnione kluby, a także sami przygotowują rajdy rowerowe, zabawy okolicznościowe. Od lat zapraszają samotnych mieszkańców miejscowości na spotkania opłatkowe, a bal karnawałowy, którego są pomysłodawcami, cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Udzielają się także charytatywnie, organizując akcje lub włączając się w te prowadzone na terenie miejscowości. 


Podczas uroczystego jubileuszu seniorzy otrzymali wiele serdecznych życzeń od zaproszonych gości, którzy gratulowali wytrwałości i życzyli dalszej owocnej pracy. Wójt gminy oraz dyrektor GCK wspólnie z przewodniczącą klubu Danutą Szelest wręczyli wszystkim członkom listy gratulacyjne. Obecnie do Klubu Seniora „Złoty Wiek” w Małaszewiczach należy 24 członków, w tym 5 mężczyzn. Najstarszymi seniorami są Stanisław i Halina Marzec, którzy mimo podeszłego wieku starają się aktywnie uczestniczyć w działalności klubu.

 
Część oficjalną seniorzy zakończyli piosenką, do której wykonania włączyli się wszyscy obecni. Taniec oraz wspólny śpiew rozbrzmiewał do późnych godzin, a obecni na jubileuszu doskonale bawili się pokazując, że różnica wieku nie istnieje, kiedy pojawia się świetna zabawa. Wzruszające były także wspólne występy jubilatów oraz gości, którzy przypomnieli wiele pięknych, a czasami zapomnianych już polskich piosenek. Nie ulega wątpliwości, seniorzy „Złotego Wieku” z Małaszewicz posiadają ogromną umiejętność zjednywania sobie ludzi, a ich energia i chęć działania udzielają się także młodszym mieszkańcom miejscowości.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ: <<<<<<<< TUTAJ >>>>>>>>


Niewątpliwie są to ludzie młodzi duchem, co podkreśliła kończąc przemówienie  Zdzisława Markowska mówiąc, że „Czas tak szybko upływa jak potok płynie w dal, cieszmy się każdą chwilą żeby nie było nam żal, choć życie szybko przemija odciska na duszy ślad, a my wciąż tacy sami tylko przybywa nam lat...” 
Kamila Korneluk