HISTORIA - WYDARZENIA - INFORMACJE - AKTUALNOŚCI: WITAM NA STRONIE TERESPOL.info24 ORAZ ZAPRASZAM DO ODWIEDZANIA STRONY - "GONIEC TERESPOLSKI - STRONA PRZYJACIÓŁ TERESPOLA I OKOLICY" NA FACEBOOKU

wtorek, 4 października 2016

Radni podjęli uchwałę – jest poparcie dla utworzenia Wydziałów PSW w Terespolu

Na ostatniej sesji Rada Miasta w dniu 07 września 2016 roku w obecności 13 radnych (przy wstrzymującym się głosie radnej J. Sowy) podjęła uchwałę, której treść brzmi - cytuję „ Rada Miasta Terespol wyraża pełne poparcie dla inicjatywy utworzenia w Terespolu Wydziałów Zamiejscowych Państwowej Wyższej Szkoły w Białej Podlaskiej. Jednocześnie deklaruje zaangażowanie organizacyjne , prawne i finansowe niezbędne do utworzenia uczelni w Terespolu. Rada Miasta wyraża wdzięczność władzom Państwowej Wyższej Szkoły w Białej Podlaskiej,które poparły inicjatywę utworzenia w Terespolu Wydziałów Zamiejscowych”.
Przed przyjęciem uchwały Burmistrz Jacek Danieluk przedstawił obecnym radnym i osobom zaproszonym (w tym wśród zaproszonych otrzymałem imienne zaproszenie) cel utworzenia filii szkoły wyższej. Od kilku lat z różnych powodów systematycznie maleje liczba uczniów chętnych do podjęcia nauki w terespolskim liceum.
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr.1 w Terespolu 
Liceum mieści się w budynku Zespołu Szkól Ogólnokształcących , a w skład zespołu szkól wchodzi szkoła podstawowa , gimnazjum i wspomniane liceum. Pod względem administracyjnym część budynku (liceum) należy do starostwa powiatowego, a część pozostała do władz samorządowych miasta. Obiekt w ostatnim czasie „przeszedł" gruntowny remont w ramach m.in projektu unijnego, spełnia wszelkie wymagania edukacyjne i bezpieczeństwa. Niestety, z rożnych powodów spada systematycznie liczba uczniów liceum. O likwidacji szkoły nie może być jednak mowy. Przeprowadzony sondaż wskazuje, że 99% osób jest zainteresowanych tą formą edukacji i utrzymaniem szkoły. Ponadto utrzymanie tej szkoły wiąże się ze zrównoważonym programem rozwoju terenów nadgranicznych. Po głębokiej analizie sytuacji, władze samorządowe podjęły inicjatywę utworzenia wspomnianej filii szkoły wyższej. W zamierzeniach perspektywicznych powstanie filia szkoły wyższej oraz liceum społeczne z profesjonalną kadrą pedagogiczną. Działania samorządowców spotkały się z pozytywnym poparciem władz uczelni, starosty bialskiego , nauczycieli , mieszkańców miasta i samorządu miejskiego. W uczelni i liceum mogliby kształcić się uczniowie z Polski, Białorusi i Ukrainy.
Podczas sesji radna Justyna Sowa przedstawiła swoją propozycję powstania tylko liceum. Jej inicjatywa nie znalazła poparcia. Ten temat wywołał dyskusję , w trakcie której wielu obecnych przedstawiło (w tym burmistrz , radni , nauczyciele) wiele faktów, z których wynikało, że próbowano podjąć wiele działań mających na celu utrzymanie liceum. Obecna uchwała jest formą utrzymania całej szkoły (jej budynku) w szerokim zakresie tzn. jako uczelni i szkoły średniej. W efekcie końcowym jako jedyna radna, J. Sowa wstrzymała się od głosu nad głosowaną uchwałą. Wg wstępnych terminów uczelnia wraz z liceum mogłaby rozpocząć działalność nawet od września 2017 roku, ale oczywiście wszystko zależy od zainteresowania młodzieży.

Tekst i foto: Adam Jastrzębski