HISTORIA - WYDARZENIA - INFORMACJE - AKTUALNOŚCI: WITAM NA STRONIE TERESPOL.info24 ORAZ ZAPRASZAM DO ODWIEDZANIA STRONY - "GONIEC TERESPOLSKI - STRONA PRZYJACIÓŁ TERESPOLA I OKOLICY" NA FACEBOOKU

poniedziałek, 30 stycznia 2017

Terespolskie kolędowanie - XXII Festiwal Kolęd Wschodniosłowiańskich 2017

Zakończyła się jedna z najbardziej prestiżowych imprez kulturalno - religijnych "ściany wschodniej„ Polski i nie tylko. Organizatorzy festiwalu: Fundacja Dialog Narodów, Prawosławna Diecezja Lubelsko - Chełmska, Burmistrz i Miejski Ośrodek Kultury w Terespolu oraz Nadbużańskie Centrum Kultury Prawosławnej w Terespolu zapewnili widzom wiele doznań estetyczno - duchowych. Patronat honorowy nad imprezą objęli: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałek Województwa Lubelskiego, Wojewoda Lubelski i Starosta Bialski oraz media. Dyrektorem artystycznym festiwalu był Andrzej Boublej reprezentujący prawosławną diecezję z Lublina (kolejny raz był nieobecny abp Abel, ale udzielił pisemnego błogosławieństwa na folderze festiwalowym).  
Imprezę prowadził Marcin Abijski. Festiwal mógł odbyć się dzięki wsparciu finansowemu 44 sponsorów oraz rzeczowemu, 10 firm i instytucji. Nad sprawnym przebiegiem czuwała straż graniczna, policja i straż pożarna z Terespola, służby miejskie , pracownicy MOK Terespol i 21 wolontariuszy. Impreza miała charakter przesłuchań festiwalowych, stąd równorzędnie wszyscy wykonawcy otrzymali : pamiątkowe dyplomy uczestnictwa, figurki aniołka, statuetki kolędnika i sękacz. Wystrój hali MOK , w której dorocznie odbywa się festiwal zaprojektowała Lena Czaban, a zrealizowali go pracownicy miasta i MOK Terespol. Imprezie towarzyszyła wystawa foto cerkwi - „ Dziedzictwo prawosławia” oraz malarstwa Janusza Wolińskiego z Włodawy i rzeźby Zbigniewa Golca z Dębowej Kłody.
W ciągu dwóch festiwalowych dni 28-29 stycznia 2017 roku wystąpiło 400 wykonawców reprezentujących 29 chórów, zespołów śpiewaczych, folklorystycznych i regionalnych, dziecięcych, młodzieżowych, parafialnych prawosławnych ,mieszanych i męskich z Polski, Ukrainy, Białorusi i Rosji. W przeważającej większości wykonywano kolędy w języku ukraińskim. Wykonawcy z Białorusi śpiewali najczęściej w języku białoruskim. Jedyny zespół folklorystyczny Konserwatorium Muzycznego z Moskwy śpiewał w języku rosyjskim. W tegorocznej edycji wystąpili po raz pierwszy wykonawcy, którzy wyśpiewali kolędy katolickie („W żłobie leży”, ”Mości gospodarzu”, „Mędrcy świata„ ,"Pójdźmy wszyscy do stajenki") oraz ukraińskie np.chór „ Nowina" z Mielnika nad Bugiem, „Wiarus" z Międzyrzeca Podlaskiego, „Łobaczewianki” z Łobaczewa Małego k.Terespola, chór studencki parafii prawosławnej św. Jana Klimaka z Warszawy („Wśród nocnej ciszy”). Wykonawcy prezentowali różne formy śpiewu: np. Zespól Folkowy „Czeremszyna” w formie folkowej (jak sama nazwa wskazuje), Chór Uniwersytetu Muzycznego z Mińska Białoruskiego wyśpiewał m.in ”Lulajże Jezuniu„ we własnej aranżacji oraz kolędy w językach : białoruskim, francuskim i angielskim, .zespoły „Łobaczewianki” i „ Nowina „ śpiewali w sposób tradycyjny.
Niezwykle atrakcyjną formę miał występ zespołu ukraińskich bandurzystek „ Zorianycja”
z Uniwersytetu Lwowskiego. Była to forma słowna w języku polskim oraz muzyczna w języku ukraińskim (m.in.„Ticha nicz”) i polskim („Lulajże Jezuniu”). Wiele kolęd wykonywanych w języku ukraińskim brzmi w sposób podobny do kolęd katolickich np. "Nebo i zemla" oraz „Dzisiaj w Betlejem„. Wszystkich wykonawców liczna zgromadzona widownia nagradzała burzliwymi brawami.
Na widowni oprócz mieszkańców z Terespola i spoza miasta byli obecni: konsul Polski na Białorusi i białoruski w Polsce, wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk, posłowie na Sejm RP, starosta bialski Mariusz Filipiuk, wicestarosta bialski Janusz Skólimowski, przewodniczący rady powiatu Mariusz Kiczyński, radni powiatowi, miejscy i gminni, wójtowie, przedstawiciele samorządów i rożnych instytucji, duchowieństwo prawosławne, a wśród nich pomysłodawca festiwalu ks. płk. Aleksy Andrejuk dziekan rodzaju wojsk. Festiwal zakończył się podziękowaniem wykonawcom i widowni ze strony organizatorów oraz wspólnym odśpiewaniem kolęd „ Nebo i zemla „ i „ Dzisiaj w Betkejem „. 

Fotorelacja - GONIEC TERESPOLSKI: >>>>>>>>>> GALERIA >>>>>

Tekst i foto: Adam Jastrzębski
Opracowanie i foto: Adam Rymaszewski (GT)  

środa, 18 stycznia 2017

Rekordowy 25. Finał WOŚP w Terespolu

Przez cały dzień 15 stycznia br. na terenie miasta, 70 zarejestrowanych wolontariuszy zbierało pieniądze do oznakowanych puszek. Dzięki nim, życzliwości mieszkańców Terespola i okolicy oraz przeprowadzonym licytacjom udało się zebrać rekordową kwotę - 17 946,26 zł. To o ponad 2 137,88 złotych więcej niż w roku ubiegłym podczas 24. Finału WOŚP  (15 808,38 zł.)
Powyższa kwota w całości została już przekazana dla Fundacji - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Zbiórce pieniędzy w całej Polsce towarzyszą wydarzenia kulturalne, rozrywkowe i sportowe. Tradycyjnie główna impreza odbyła się w hali sportowej w MOK. Wcześniej o godzinie 11:00 odbył się przy Urzędzie Miasta bieg uliczny pn. ,,Policz się z cukrzycą”
Tuż po godzinie 17:00 rozpoczął się program kulturalno-rozrywkowy w MOK. Były występy dzieci i młodzieży, licytacje przedmiotów ofiarowanych przez WOŚP i darczyńców Terespola (pluszowe miśki, biżuterie, obraz, koszulki, bony na kolacje, zdjęcia z autografami), można było zagrać w szachy, przejechać się bryczką, wozem strażackim, zakupić coś do zjedzenia (owoce, ciasta, kanapki) oraz upiec kiełbaskę przy ognisku.
W imieniu szefowej sztabu WOŚP w Terespolu – Katarzyny Polaczuk, składamy najserdeczniejsze podziękowania naszym wolontariuszom - wspaniałej młodzieży z Terespola i okolic. To dzięki Waszemu zaangażowaniu, możemy co rok brać udział w tak szczytnej akcji jaką jest Finał WOŚP i pobijać rekordy w zbiórkach pieniędzy.


Tekst: Łukasz Pogorzelski - MOK Terespol
Foto: Adam Rymaszewski 

niedziela, 1 stycznia 2017

Radni uchwalili jednogłośnie budżet miasta na 2017 rok

W czwartek 29 grudnia 2016 roku 14 radnych obecnych na XXIII Sesji VII kadencji Rady Miasta Terespol uchwaliło jednogłośnie budżet dla Terespola na 2017 rok. Przed podjęciem uchwały budżet uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie oraz komisji rady miasta. Kwota planowanych dochodów w budżecie  miasta  wyniesie 20.827.442,70 zł. W tej kwocie znajdują się dotacje celowe na realizacje zadań administracji rządowej, oraz dochody na wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i przewidywane opłaty za korzystanie ze środowiska i gospodarowania odpadami. 
Planowane wydatki wyniosą: 21.027.574,70 złotych. 


W planowanej kwocie wydatków znajdują się wydatki na realizację zadań na podstawie umów i zleceń, działalność administracji rządowej, realizacja programu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii a także wydatki na ochronę środowiska i gospodarowania odpadami. Kwota deficytu została określona w wysokości 200.132 zł. Na pokrycie tej kwoty zostały zaplanowane nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Miasta Terespol wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych .W budżecie miasta utworzono rezerwę ogólną w kwocie 40.000 złotych oraz celową w kwocie 170.000 zł z przeznaczeniem na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym i na cele oświatowe. Jednocześnie na mocy uchwały udzielono burmistrzowi upoważnienia do wykonywania zmian w planie wydatków i zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do maksymalnej kwoty 500.000 zł. Wśród zadań inwestycyjnych ze środków własnych planowane są : przebudowa ulic Kotarby, Reymonta, Narutowicza, Słowackiego, Przeskok, przebudowy chodników, termorenowacja budynku Strażnicy OSP przy ul. Reymonta 21. Natomiast ze środków wspólnych własnych i unijnych planowane są do realizacji programy odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnosci, oraz rewitalizacja miasta i podnoszenie kwalifikacji dla klientów MOPS. Radni podjęli także uchwalę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 - 2029 ujmującą spłaty długów zaciągniętych w bankach Ochrony Środowiska , PKO BP i Woj. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚIGW). Przewidywane długi na koniec 2017 roku będą wynosiły: 800.000 tyś. z tytułu budowy przedszkola miejskiego, 3.000.000 zł z tytułu przebudowy ulic oraz 200.000 zł z tytułu prac termorenowacyjnych budynku strażnicy OSP. Przyjęto również program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz opłatę  za przedszkole miejskie w Terespolu. Dla dzieci w wieku do 5 lat , 5 godzin dziennie świadczenia za przedszkole będą bezpłatne, natomiast za każdą następną godzinę opłata wyniesie 1 zł. Do rady miasta i burmistrza wpłynął wniosek dyrektor MOK Terespol o remont budynku hali sportowo widowiskowej MOK. Wniosek zostanie rozpatrzony.

Obecni na sesji oraz W. Prichodko z Łucka - przewodniczący powiatu łuckiego ( Ukraina).
W sprawach różnych burmistrz J.Danieluk poinformował zebranych iż do Komisji Europejskiej w Warszawie wpłynął wniosek o dofinansowanie projektu wymiany kultur Polska - Białoruś - Ukraina. Z tej okazji w sesji uczestniczył ze strony ukraińskiej Walentij Prichodko - przewodniczący powiatu łuckiego na Ukrainie. Burmistrz zlecił zimowe i letnie utrzymanie ulic PGKiM Terespol. W sesji uczestniczyła także radna powiatowa Marzenna Andrzejuk oraz komendant  Granicznej Placówki Kontrolnej Straży Granicznep ppłk.A Popko i komendant Komisariatu Policji w Terespolu kom. Gluszczuk.  Po zakończeniu sesji wszyscy obecni złożyli wzajemnie życzenia noworoczne. 

Tekst: Adam Jastrzębski