HISTORIA - WYDARZENIA - INFORMACJE - AKTUALNOŚCI: WITAM NA STRONIE TERESPOL.info24 ORAZ ZAPRASZAM DO ODWIEDZANIA STRONY - "GONIEC TERESPOLSKI - STRONA PRZYJACIÓŁ TERESPOLA I OKOLICY" NA FACEBOOKU

sobota, 13 stycznia 2018

Radni uchwalili nowe stawki podatków na 2018 rok

Na ostatniej sesji radni miejscy uchwalili obowiązujące roczne stawki podatku od środków transportu na 2018 rok.Wyniosą one m.in.: od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony do 5,5 tony - 800 zł. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 1000 zł. Od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza siedzeniem kierowcy : mniej niż 22 miejsca – 400 zł, równej lub wyższej niż 22 miejsca - 600 zł.
Natomiast nowe stawki podatku od nieruchomości w 2018 roku wyniosą m.in: od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 0,89 zł/ za 1 m2, od gruntów zajętych i przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe realizowane w formie innej niż działalność gospodarcza - 0,26 zł/ za 1 m2, od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji - 2,98 zł/ za 1 m2, od budynków lub ich części mieszkalnych - 0,75 zł/ za 1 m2 powierzchni użytkowej, od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej lub cześć budynków mieszkalnych zajętej na prowadzenie działalności gospodarczej - 22,66 zł/ za 1 m2 powierzchni użytkowej, od budynków gospodarczych i garaży wolno stojących lub ich części wykorzystywanych na inne cele niż działalność gospodarcza - 3,84 zł/ za 1 m2 powierzchni użytkowej, od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych - 4,61 zł/ za 1 m2 powierzchni użytkowej. 
Radni podjęli uchwałę obniżającą średnią cenę żyta z 52,49 zł za 1 dt, do kwoty 50 zł za 1dt. W/w stawka jest podstawą do uchwalenia podatku rolnego na 2018 rok. Uchwalili także  podział miasta na 3 stałe obwody głosowania: siedzibą 1 obwodu głosowania ustalono Zespół Szkól Publicznych Nr 1 przy ul. Sienkiewicza obejmujący m.in. ulice: cześć ul. Czerwonego Krzyża , ul. Narutowicza, cześć ul. Wojska Polskiego, Jana Pawła II, kard. St. Wyszyńskiego, siedzibą 2 obwodu ustalono Miejską Bibliotekę Publiczną obejmującego m.in. ulice: cześć Czerwonego Krzyża,, Niemcewicza, Reymonta, Słowackiego, cześć ul. Wojska Polskiego, siedzibą 3 obwodu ustalono Zespół Szkół Podstawowych Nr 2 przy ul. Wojska Polskiego. Obwód obejmuje m.in. ulice: Aleja Marzeń, Błotków, Kraszewskiego, Męczenników Unickich, Żeromskiego, Orzeszkowej. Przyjęto uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta i związanego z tym tematem zmiany studium uwarunkowań. Zmiany dotyczą terenu zawartego między ulicami : Wojska Polskiego, Kodeńską, Orzeszkowej do obwodnicy w kierunku granicy Państwa - potocznie teren znany mieszkańcom Terespola za marketem Pantera oraz teren od przejścia granicznego w kierunku ul. Wspólnej i rejon ul. Sportowej obok zbiornika wodnego. W ramach studium uwarunkowania pozostanie teren chroniony przy stacji meteorologicznej położony przy ulicach : Narutowicza, Polnej i Kraszewskiego .Wchodzi w życie nowy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta. W regulaminie wprowadzono m.in. zmiany : oddzielną segregacje papieru , który zostanie odbierany 1 raz na kwartał, odbiór gałęzi 4 razy w roku, Odpady metali należy dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów lub do punktu skupu. Do selektywnego punktu gromadzenia odpadów należy dostarczyć takie odpady jak: odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku prowadzenia drobnych prac budowlanych ,nie wymagających pozwolenia na budowę, lub zgłoszenia robót , meble, zużyte opony, tekstylia, obuwie, odpady kuchenne ulegające biodegradacji jak: obierki z owoców i warzyw, fusy z kawy i herbaty, skorupki jajek , odpady tytoniowe. Natomiast mycie pojazdów na terenie nieruchomości użytku niepublicznego może odbywać się przy pomocy środków ulegających biodegradacji ale na części utwardzonej nieruchomości. Udzielono pomocy akademickiemu liceum funkcjonującemu w Terespolu w formie dotacji celowej w kwocie 52500 złotych w zakresie zadań edukacji publicznej. 
Przebywający na sesji przedsiębiorcy terespolscy podnieśli bardzo istotny dla ich działalności temat obniżenia podatku od nieruchomości. Ustalono, że ten temat zostanie przekonsultowany między przedsiębiorcami i samorządem. 

Tekst i foto: Adam Jastrzębski