HISTORIA - WYDARZENIA - INFORMACJE - AKTUALNOŚCI: WITAM NA STRONIE TERESPOL.info24 ORAZ ZAPRASZAM DO ODWIEDZANIA STRONY - "GONIEC TERESPOLSKI - STRONA PRZYJACIÓŁ TERESPOLA I OKOLICY" NA FACEBOOKU

poniedziałek, 27 listopada 2017

Radni uchwalili nowe stawki podatków na 2018 rok

Na ostatniej sesji radni miejscy uchwalili obowiązujące roczne stawki podatku od środków transportu na 2018 rok.Wyniosą one m.in.: od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony do 5,5 tony - 800 zł. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 1000 zł. Od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza siedzeniem kierowcy : mniej niż 22 miejsca – 400 zł, równej lub wyższej niż 22 miejsca - 600 zł.
Natomiast nowe stawki podatku od nieruchomości w 2018 roku wyniosą m.in: od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 0,89 zł/ za 1 m2, od gruntów zajętych i przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe realizowane w formie innej niż działalność gospodarcza - 0,26 zł/ za 1 m2, od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji - 2,98 zł/ za 1 m2, od budynków lub ich części mieszkalnych - 0,75 zł/ za 1 m2 powierzchni użytkowej, od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej lub cześć budynków mieszkalnych zajętej na prowadzenie działalności gospodarczej - 22,66 zł/ za 1 m2 powierzchni użytkowej, od budynków gospodarczych i garaży wolno stojących lub ich części wykorzystywanych na inne cele niż działalność gospodarcza - 3,84 zł/ za 1 m2 powierzchni użytkowej, od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych - 4,61 zł/ za 1 m2 powierzchni użytkowej. 
Radni podjęli uchwałę obniżającą średnią cenę żyta z 52,49 zł za 1 dt, do kwoty 50 zł za 1dt. W/w stawka jest podstawą do uchwalenia podatku rolnego na 2018 rok. Uchwalili także  podział miasta na 3 stałe obwody głosowania: siedzibą 1 obwodu głosowania ustalono Zespół Szkól Publicznych Nr 1 przy ul. Sienkiewicza obejmujący m.in. ulice: cześć ul. Czerwonego Krzyża , ul. Narutowicza, cześć ul. Wojska Polskiego, Jana Pawła II, kard. St. Wyszyńskiego, siedzibą 2 obwodu ustalono Miejską Bibliotekę Publiczną obejmującego m.in. ulice: cześć Czerwonego Krzyża,, Niemcewicza, Reymonta, Słowackiego, cześć ul. Wojska Polskiego, siedzibą 3 obwodu ustalono Zespół Szkół Podstawowych Nr 2 przy ul. Wojska Polskiego. Obwód obejmuje m.in. ulice: Aleja Marzeń, Błotków, Kraszewskiego, Męczenników Unickich, Żeromskiego, Orzeszkowej. Przyjęto uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta i związanego z tym tematem zmiany studium uwarunkowań. Zmiany dotyczą terenu zawartego między ulicami : Wojska Polskiego, Kodeńską, Orzeszkowej do obwodnicy w kierunku granicy Państwa - potocznie teren znany mieszkańcom Terespola za marketem Pantera oraz teren od przejścia granicznego w kierunku ul. Wspólnej i rejon ul. Sportowej obok zbiornika wodnego. W ramach studium uwarunkowania pozostanie teren chroniony przy stacji meteorologicznej położony przy ulicach : Narutowicza, Polnej i Kraszewskiego .Wchodzi w życie nowy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta. W regulaminie wprowadzono m.in. zmiany : oddzielną segregacje papieru , który zostanie odbierany 1 raz na kwartał, odbiór gałęzi 4 razy w roku, Odpady metali należy dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów lub do punktu skupu. Do selektywnego punktu gromadzenia odpadów należy dostarczyć takie odpady jak: odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku prowadzenia drobnych prac budowlanych ,nie wymagających pozwolenia na budowę, lub zgłoszenia robót , meble, zużyte opony, tekstylia, obuwie, odpady kuchenne ulegające biodegradacji jak: obierki z owoców i warzyw, fusy z kawy i herbaty, skorupki jajek , odpady tytoniowe. Natomiast mycie pojazdów na terenie nieruchomości użytku niepublicznego może odbywać się przy pomocy środków ulegających biodegradacji ale na części utwardzonej nieruchomości. Udzielono pomocy akademickiemu liceum funkcjonującemu w Terespolu w formie dotacji celowej w kwocie 52500 złotych w zakresie zadań edukacji publicznej. 
Przebywający na sesji przedsiębiorcy terespolscy podnieśli bardzo istotny dla ich działalności temat obniżenia podatku od nieruchomości. Ustalono, że ten temat zostanie przekonsultowany między przedsiębiorcami i samorządem. 

Tekst i foto: Adam Jastrzębski 

poniedziałek, 13 listopada 2017

11.XI.2017 w Terespolu - bogaty program rocznicowy

„Krzyż święty i orzeł i biało czerwona to Polska, to ona święta matka moja”.
Tymi słowami pieśni patriotyczno - religijnej w wykonaniu chóru parafialnego rozpoczęły się uroczyste obchody 99. Rocznicy Narodowe Święto Niepodległości w miejscowym kościele. Msza święta zgromadziła wielu parafian, organy samorządowe, poczty sztandarowe i delegacje szkól terespolskich, straży granicznej, straży pożarnej, policji, Kresowego Bractwa Strzelców Kurkowych, konsulatu RP w Brześciu, różnych firm i instytucji oraz stowarzyszeń.
Dalsza cześć uroczystości odbyła się w miejscowej prochowni – muzeum, gdzie zespół śpiewaczy „ Echo Polesia” wykonał wiązankę pieśni patriotycznych . Zainteresowani mogli również obejrzeć wystawy m.in: broni, mundurów, fotografii z dawnego Terespola i  duchownych pracujących w terespolskiej parafii, ruchomą makietę kolejki, wystawy kolejnictwa, rękodzieła, kiszenia ogórków oraz oryginalne fragmenty polskich samolotów. 
W godzinach wieczornych w miejscowej bibliotece odbyły się okolicznościowe prelekcje b. pilotów wojskowych i kustosza Muzeum Płd. Podlasia na temat 61 Pułku Szkolno - Bojowego stacjonującego długie lata na lotnisku w Białej Podlaskiej oraz Podlaskiej Wytwórni Samolotów w Białej Podlaskiej funkcjonującej w latach 1923- 1939 . Dr. Tomasz Demidowicz opowiedział o lotnisku wojskowym funkcjonującym w latach międzywojennych w Małaszewiczach. Natomiast Radosław Sebastianiuk, hetman Bractwa Kurkowego opowiedział o historii powstania i rozwoju tego Bractwa. Na zakończenie wszyscy zebrami odśpiewali okolicznościowe pieśni patriotyczne.

Tekst: Adam Jastrzębski
Foto: Zofia Tyburcy.

niedziela, 12 listopada 2017

Klub Patriotyczny w Terespolu

W ciągu tego roku Klub Patriotyczny kontynuował swoją podstawową działalność, polegającą na organizowaniu spotkań z interesującymi ludźmi. Po prof. Jaroszyńskim, który zawitał do Terespola jeszcze w styczniu, w maju gościliśmy naszego dawnego wikarego, ks. Jacka Świątka, obecnie dyrektora I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny w Siedlcach, wykładowcę Instytutu Teologicznego w Siedlcach i dyrektora Diecezjalnego Biura Prasowego.
Tematem przewodnim prelekcji były objawienia w Fatimie w kontekście kryzysu czasów obecnych. Ks. Jacek ciekawie naświetlił proces upadku hedonistycznej cywilizacji Europy, odrzucającej w swojej pysze ostrzeżenia z Fatimy. Jak zauważył, kryzys wartości narastał przez stulecia wskutek kolejnych fal ideologii lewicowych, przetaczających przez Europę i Amerykę Północną, począwszy od społecznych utopii naturalistów, przez rewolucję francuską po socjalistów, komunistów i ostatecznie nową lewicę, rządzącą obecnie w Brukseli. Skutkiem tego kryzysu jest upadek człowieka jako istoty rozumnej, kierującej się w swoim działaniu prawdą i wolną wolą. Prawdę zastąpiła propaganda i narracja, wolną wolę horror tolerancji i rezygnacja z posiadania własnego zdania. Społeczeństwa, złożone z oszołomionych nawałem nieistotnych informacji jednostek stały się ofiarą zorganizowanej mniejszości, posiadającej wpływ na media. W ten sposób liberalizm, który zastosowany w ekonomii spustoszył gospodarki, w dziedzinie polityki i ideologii przyniósł całkowite wypaczenia idei demokratycznej i w rezultacie rządy mniejszości nad większością. Zdaniem naszego prelegenta masowy napływ tzw. uchodźców to jeden ze skutków odrzucenia prawdy w życiu społeczeństw i jednostek. Spotkanie z księdzem Jackiem cieszyło się dużym zainteresowaniem, było sporo pytań i trochę wspomnień z jego pobytu w Terespolu. Już w lipcu przybyła do naszego miasta kolejna znacząca postać życia publicznego w Polsce - red. Wojciech Reszczyński, dziennikarz, pisarz, wykładowca akademicki, znany większości z nas z prowadzenia pierwszych Teleexpressów. Czy może dziwić temat spotkania "Zderzenie cywilizacji - spór o Europę"? Wojciech Reszczyński ujął temat fali nachodźców systematycznie, wskazując na te aspekty islamu i chrześcijaństwa, które różnią nas od muzułmanów i wyjaśnił konsekwencje tych różnic w przypadku zwycięstwa ideologii islamistycznej w Europie. W ujęciu naukowym islam jest systemem ideologicznym, bez śladu duchowości, charakterystycznej dla pozostałych religii monoteistycznych. Co prawda w VII wieku tęsknota za mistycyzmem, drzemiąca w każdym z nas, wytworzyła w islamie zjawisko sufizmu, lecz ruch ten nigdy nie osiągnął nawet w przybliżeniu takich rezultatów, jak teologia chrześcijańska, poszukująca prawdy o Bogu. Ironicznym jest to, że sufizm powstał i rozwinął się w następstwie naśladownictwa życia św. Jana Chrzciciela! Wizyta red. Reszczyńskiego w Terespolu zakończyła się małą wycieczką do Kodnia oraz po miejscach wartych odwiedzenia. Nasz region zrobił na naszym gościu ogromne wrażenie, jak sam się wyraził, tu jeszcze czuć prawdziwą Polskę. Ale działalność Klubu to nie tylko obowiązki, to także przyjemności. Staramy się co roku spotykać w pełnym składzie na ognisku klubowym w Kostomłotach. Korzystamy przy tym z gościny ks. Zbigniewa Nikoniuka. Do pięknych w czerwcu Kostomłotów przyjechało kilkanaście osób oraz kilkoro z zaproszonych gości. Ognisko zaczęło się od mszy wieczornej, w której większość z nas uczestniczyła. Ci, którzy nie poszli na mszę, zajęli się przygotowanie paleniska i tradycyjnych potraw grillowych. Dzięki temu zabawa przy trzeszczącym ogniu i wspaniale zastawionym stole przeciągnęła się aż do późnych godzin nocnych. Miejmy nadzieję na spotkanie w niezmniejszonym gronie za rok! W październiku miało miejsce jeszcze jedno wydarzenie, które zrobiło na nas duże wrażenie. Był to udział w projekcji dwóch filmów, fabularyzowanych dokumentach, których pomysłodawcami byli członkowie Stowarzyszenia "Auschwitz Memento". Pierwszy film zatytułowany "Niezłomni pod drutami Auschwitz" przedstawiał losy zgrupowania AK "Sosienki”, działającego w otoczeniu niemieckiego KL Auschwitz. Żołnierze i członkowie tego zgrupowania wspomagali więźniów Auschwitz żywnością i pomagali w ucieczkach. Drugi z filmów przybliżał sylwetkę rotmistrza Witolda Pileckiego, od czasów wojny z bolszewikami w 1918 roku aż do jego tragicznej śmierci z rąk sowieckich oprawców w 1948 roku. Witold Pilecki był dobrowolnym więźniem Auschwitz, uciekł stamtąd po prawie trzech latach pobytu i złożył raport z tego, co widział i czego doświadczył. Projekcje robiły ogromne wrażenie, po ich zakończeniu można było porozmawiać z twórcami filmów, zakupić książki i płyty. Należy dodać, że cała impreza została zorganizowana przez Miejski Ośrodek Kultury w Terespolu, za co dziękujemy. Klub Patriotyczny pamięta również o tych, którzy już od nas odeszli. Z naszej inicjatywy 1-go marca w Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” oraz 10-go kwietnia w rocznicę katastrofy w Smoleńsku odprawiane są msze w intencji naszych rodaków. Zapraszamy terespolan również w 2018 roku do oddania hołdu zmarłym, poległym i pomordowanym naszym bohaterom.
Zbliżający się koniec roku to dobra pora na podsumowania. Możemy się pokusić o pewne wnioski, płynące z prawie ośmiu już lat działalności Klubu Patriotycznego. Nie są one optymistyczne, gdyż z perspektywy tych lat widać, że zainteresowanie ogółu społeczności naszego miasta aktywnością obywatelską jest mierne. Większość naszych współmieszkańców zadowala się biernym uczestnictwem w kilku obchodach rocznicowych, organizowanych przez Urząd Miasta w dniach 3 maja, 1 września, 11 listopada czy wywieszeniem flagi w święto państwowe. Można wprost odnieść wrażenie, że okazywanie uczuć patriotycznych jest sprawą wstydliwą i krępującą. Skąd bierze się to zjawisko? Moim zdaniem jest ono skutkiem ogólnej atmosfery skłócenia, panującej w Polsce i podsycanej bezustannie przez media. Telewizja, internet i prasa w naszym kraju, mające decydujący wpływ na sposób myślenia i postrzegania świata przez niemających własnego zdania ogółu Polaków, codziennie pracują nad tym, ażeby nasi rodacy nienawidzili się wzajemnie. Nie ma tu znaczenia, czy są to media tzw. prawicowe czy lewicowe. Media posługują się w tej walce z własnym narodem przeinaczeniami, przemilczeniem i zwykłymi, ordynarnymi kłamstwami. Taka atmosfera dusznego zakłamania niszczy zaufanie Polaków do klasy rządzącej i siebie nawzajem. Nie ufamy sobie i swoim intencjom, widząc w drugim człowieku przeciwnika a nie rodaka. Ta wzajemna niechęć a często nienawiść, wylewająca się przy jakiejkolwiek okazji, często dzieląca rodziny i przyjaciół, niszczy wspólnotę narodową, odbiera ochotę do aktywności publicznej. Bez zmiany tej sytuacji nie można moim zdaniem liczyć na zmianę atmosfery w kraju.

Wojciech Gałabuda
Klub Patriotyczny Terespol