HISTORIA - WYDARZENIA - INFORMACJE - AKTUALNOŚCI: WITAM NA STRONIE TERESPOL.info24 ORAZ ZAPRASZAM DO ODWIEDZANIA STRONY - "GONIEC TERESPOLSKI - STRONA PRZYJACIÓŁ TERESPOLA I OKOLICY" NA FACEBOOKU

piątek, 18 sierpnia 2017

Ruszy Program" Renowacja Zdegradowanych Terenów" w Terespolu

Podczas ostatniej sesji rady miasta burmistrz, Jacek Danieluk przedstawił możliwość pozyskania środków na renowacje zdegradowanych terenów miasta. Kwota pozyskanych środków może wynosić od 4 do 6 mln złotych. Przy czym warunkiem koniecznym jest wkład miasta . Dla przykładu przy kwocie 5 mln złotych wkład miasta wyniósłby 250 tys. złotych.


Obecnych na sesji 14 radnych ( na stan 15 – nieobecna Justyna Sowa) zaakceptowało ten wniosek jednomyślnie. W ramach wniosku renowacją zostanie objęty budynek hotelowy przy stadionie miejskim z przeznaczeniem na siedzibę stowarzyszeń oraz bezpośrednio przyległy do stadionu tzw.zalew KONOWICA do ulicy Asnyka. Planowane jest także oczyszczenie KONOWICY, a na terenie do ul. Asnyka powstanie skatepark i plac zabaw dla dzieci. Ponadto teren zostanie oświetlony. Na ten cel radni uchwalili już przesuniecie środków z programu wieloletniej prognozy finansowej. Renowacja tego terenu została zaplanowana na lata 2018- 2020.


Radni również podjęli decyzje o naprawie lub wykonania nowych nawierzchni ulic Terespola. m.in.: Miłosnej, Różanej, Spokojnej, Błotków w kierunku ul. Wojska Polskiego. Kard. Wyszyńskiego ze skrzyżowaniem z ul. Sikorskiego, Słuszki, Sienkiewicza (do ogrodzenia z torami kolejowymi), Słowackiego, Przeskok, Kotarby, dalszy ciąg ulicy Narutowicza. Zostanie także rozważona możliwość połączenia dwóch ulic, Gruntowej z Wierzbową. Obecny na sesji Adam Jastrzębski, mieszkaniec ul. Narutowicza przedstawił wniosek utwardzenia kostką brukową ciągu pieszego łączącego ul. Przeskok z ul. Narutowicza. Wspomniany ciąg pieszy był przedmiotem wizji lokalnej wnioskodawcy z udziałem burmistrza. Obecnie ul. Przeskok w cześć pieszo jezdnej jest utwardzana kostką brukową. Ciąg pieszy jest przedłużeniem tej ulicy. Istnieje możliwość ujęcia utwardzenia ciągu pieszego do planu na 2018 rok. Wśród zadań inwestycyjnych budżetu miasta na 2017 rok są ujęte m.in. przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Wojska Polskiego, budowa kanalizacji w ulicy Łąkowej i Sportowej, przebudowa chodników przy ulicach miejskich. Kontynuowana jest termomodernizacja budynku komunalnego i Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Reymonta 21. W listopadzie 2017 planowane jest rozstrzygniecie przetargu na zakup działki po byłym przedszkolu miejskim. Wcześniej planowana jest rozbiórka byłego. budynku przedszkola miejskiego. Istnieje również możliwość sprzedaży działek bezpośrednio przyległych do terenu starego  przedszkola , położonych przy ul. Reymonta 13 i 15. Uzyskane ze sprzedaży tych działek pieniądze miasto mogłoby przeznaczyć na zakup innych mieszkań, ewentualnie wykwaterowywanych najemców z mieszkań przy ul. Reymonta. Podczas sesji przedstawiciel Straży Granicznej przedstawił wniosek dodatkowego oznakowania na ścieżce rowerowej przy wyjeździe z siedziby SG, tak aby nie nastąpiła kolizja rowerzysty z nagle wyjeżdżającym pojazdem Straży Granicznej. Na ten wniosek burmistrz udzielił odpowiedzi iż sprawa leży wyłącznie w gestii Zarządu Dróg Wojewódzkich. Radni: Ewa Zając i Krzysztof Wróbel podnieśli temat remontu hali sportowej MOK. Od siebie mogę dodać, iż od wielu lat kontroluje ten obiekt dwukrotnie w ciągu roku pod względem stanu technicznego i przydatności do użytkowania w ramach prawa budowlanego, pisze protokoły kontroli, wnoszę o przeprowadzenie remontu i jak dotychczas nie został remont ujęty w planie. Mam nadzieje, że na następnej sesji znajdzie się w porządku obrad. Komendant Komisariatu Policji w Terespolu mł.insp. Robert Cybulski podziękował za zakup samochodu policyjnego.

Tekst i foto: Adam Jastrzebski .