HISTORIA - WYDARZENIA - INFORMACJE - AKTUALNOŚCI: WITAM NA STRONIE TERESPOL.info24 ORAZ ZAPRASZAM DO ODWIEDZANIA STRONY - "GONIEC TERESPOLSKI - STRONA PRZYJACIÓŁ TERESPOLA I OKOLICY" NA FACEBOOKU

wtorek, 3 kwietnia 2018

Inwestycyjny Terespol - plany na 2018 rok

Na ostatniej marcowej sesji  13 radnych (na stan 15) podjęło istotne uchwały związane z planami  inwestycyjnymi w mieście.


Wybrano drogą przetargu wykonawców odnawialnych źródeł energii( OZE) dla budynków jednorodzinnych miasta. Podstawami kryterium wyboru stanowiły – cena ofertowa 60%, doświadczenie wykonawcze 40% (w tym doświadczenie kierownika budowy powyżej 4 lata). Spośród 11 oferentów, którzy przystąpili do przetargów komisja przetargowa powołana przez burmistrza wybrała następujących wykonawców: w zakresie dostawy i montażu zestawów fotowoltaicznych firmę PUH EWL- GRYC S.C Stanisław Gryc i Paweł Gryc z Białegostoku za kwotę 729 216 zł, w zakresie dostawy i wymiany źródeł ciepła na kotły na biomasę (pelet) firmę SEMPER POWQER Sp.zo.o z Krupskiego Młyna za kwotę 1179.856,80 zł, w zakresie dostawy i montażu pomp ciepła firmę Ekologika Sp.zo.o z Rzeczycy za kwote 150.876 zł, w zakresie dostawy i montażu kolektorów słonecznych firme SUNGRANT Sp. zo.o z Białegostoku za kwotę 1 523 227,23 zł.
Z firmą Transbet z Białej Podlaskiej podpisano umowy na modernizacje ulic: Słuszki, Kraszewskiego, Sienkiewicza, Spokojną, Wyszyńskiego, Popiełuszki, Szkolną, Przelotową, Błotków, Wschodnią , Różaną. Na wniosek PGKiM Terespol (prowadzącego działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków) radni zatwierdzili wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018-2021. W ramach tego planu w 2018 roku planowane jest zakończenie budowy budynku socjalnego pracowników zatrudnionych przy eksploatacji oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej (na kwotę 268 743 zł) , oraz sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Sportowej- planowany koszt 113 223 zł. 
Do 2021 roku planowane jest wykonanie modernizacji stacji uzdatniania wody przy ul.Kodeńskiej na kwotę 1 340 000 zł, wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Łąkowej oraz Sportowej (na kwotę 719 000 zł). Popiełuszki, Cerkiewnej, Asnyka, Prusa( na kwotę 924000 zł) .Ponadto w latach 2020-2021 spółka PGKiM zamierza wprowadzić radiowy system opomiarowania wszystkich punktów poboru wody wodomierzami z nakładkami radiowymi umożliwiającymi ich zdalny odczyt. W założeniu nakładki radiowe zarejestrują również przecieki wody w instalacji domowej, a klienci PGKiM będą mogli monitorować nieszczelności w swojej instalacji. Wraz z radiowym systemem opomiarowania zostanie uruchomione Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta gdzie po zalogowaniu możliwe będzie sprawdzanie archiwalnych i bieżących odczytów zużycia wody i odprowadzenia ścieków. Zadania w zakresie modernizacji i rozwoju urządzeń wod-kan w kwocie szacunkowej 260 000 zł. zostanie sfinansowane w części ze środków własnych spółki oraz w części ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ( EFRR) i z kredytu bankowego . Uchwalono także podział miasta na 15 jednomandatowych okregów wyborczych ( po 1 radnym z każdego okręgu) oraz 3 stałe obwody glosowania z siedzibami w Zespole Szkól Publicznych Nr 1 , Miejskiej Bibliotece Publicznej i Szkole Podstawowej Nr 2.

Tekst i foto z sesji: Adam Jastrzębski

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz